git 命令行设置代理

作者: wxfeng 分类: linux 发布时间: 2020-11-27 14:21    阅读 861 次

设置代理

git config --global http.proxy 代理地址

git config --global https.proxy 代理地址

取消代理

git config --global --unset http.proxy

git config --global --unset https.proxy

查看当前已设置的代理

git config --global --get http.proxy

git config --global --get https.proxy

没有打印任何东西证明没有设置代理

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。